تبریک نوروز 1390

ماچدلت شادو لبت خندان بماندماچبرایت عمر جاودان بماندماچخدا را میدهم سوگند بر عشق.هر آن خواهی برایت آن بماندماچبپاید ثروتی افزون بریزد.که چشم دشمنت حیران بماندماچتنت سالم سرایت سبز باشد.برایت زندگی آسان بماندماچتمام فصل سالت عید باشد .چراغ خانه ات تابان بماندماچ

/ 0 نظر / 39 بازدید