خمیازهدخمله مامان توی این سفر خیلی کیف کرد اما بخش بازارگردیه کیش رو دوست نداشت خمیازهخوب حق داشت اخه خیلی پیاده روی داشت وباز بااین حال خیلی خوب همکاری کرد خمیازهالهی مامانت به قربونت یه دونه من

/ 3 نظر / 69 بازدید

[نیشخند]

[نیشخند][نیشخندخیلی خوشگله[[شوخی]