هورادوستم پرنیان چونکه من امسال برای تولدم جشن نگرفته بودم با مامانش زحمت کشیدن وبرای من کیک با کادو اوردن ومنو خیلی خوشحال کردنهورا