خمیازهداشتیم میرفتیم عروسی دختر عموم بعداز حاضر شدن لالا کردم ازبس که این مامانی کارش طول کشیدخمیازهحالاراستس وبدین اشل شدم اخه خاله جونم حاضرم تردهخمیازه