چشمکدوستم پرنیان اومده بود خونمون مهمونی وکلی دخترای خوبی بودیم قشنگ با هم بازی کردیمچشمک