لبخنداینجادارم کلی حال میکنم چون خاله ندا منو یه گریم خوشگل کردهلبخند