فرشتهمن هلیاهستم .در روز 14شهریورسال1384ساعت 2بامدادپا به این دنیای زیباگذاشتمفرشتهومامان وبابام وبرای همیشه شکرگذاره خداوند مهربانکردم.