قلبچند دقیقه دیگه جشن پاتختیه خاله شروع میشه منو ثنا هم کلی کیف کردیم اخه من عاشق عروسی بازی هستمقلبوتا مدتها بعداز عروسیه خاله لباس عروسمو میپو شیدمو توی رویای عروسی بازی میکردمقلب