مژهجشن عروسیه خاله ندا هلیا جونی دوستاشو دیده بود ویه عالمه بازی وشادی میکرد الان هم با دو تا از دوستاش عکس شیطونی گرفتهمژه