بغل١٣بدر امسال با دایی اینا رفتیم کنار رود خونه وهلیا نانازی خیلی حال کرد وتو همه بچه هایی که اونجا بودن از همه خانوم تر بودودر کنار م بازیشو میکرد بغلقربونت برم که اینقدر خانومیبغل